PřihlášeníDiskuze

 • http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online Amoxicillin 500 ... číst...
  14.01.20 11:15
  autor: acccamudow
 • canadian pharmacy cialis reviews viagra without doctor prescription ca... číst...
  14.01.20 11:10
  autor: CharlesSib
 • Dobrý den, pokud hledáte hlídání, chodím hlídat děti do rodin.jsem uči... číst...
  16.10.17 12:12
  autor: Jana Tedesco
 • Pokud sháníte hlídání v Brně mohu doporučit tuto školku http://www.dra... číst...
  26.09.17 20:07
  autor: Johana
 • Dobrý den, a co nějakou slečnu nebo i více slečen, které se mezi sebou... číst...
  08.09.17 11:07
  autor: Kateřina Pražská
 • Přes prázdniny jsem měla děti v mš dráček a tuto školku můžu jen dopor... číst...
  28.08.17 10:34
  autor: Gerta
 • Aplikace je super nemusím platit žádné předplatné a slečen je tam dost... číst...
  17.07.17 13:46
  autor: Jan
 • Jak se vám v jesličkách líbí? Koukám, že jsou to sokromé jesle... Dá s... číst...
  19.06.17 07:33
  autor: Leona
 • Já jsem se poměrně rychle musela vrátit do práce...nastaly ale diskuze... číst...
  09.06.17 07:49
  autor: Gita
 • Ahoj, Abacus školka je u nás v Českých Budějovicích a jsou na ni velmi... číst...
  10.05.17 17:05
  autor: Marika

Vyberte si regionVyhledávání

Zobrazit jen:

 • Zobrazit jen Agentury
 • Zobrazit jen Soukromé inzeráty
 • Zobraz jen Ostatní inzeráty
 • Zobraz jen Nabídky
 • Zobraz jen Poptávky
Jednotlivá období v životě dítěte PDF Tisk Email

Hlídání dětí a celkové působení na ně, ať už jde o rodiče, učitele, chůvy atd., musí vycházet z podstaty dítěte a stupně jeho vývoje. Dětství se dělí na několik vývojových period. Každá tato perioda je výjimečná a podle toho, o jakou jde, je třeba k dítěti přistupovat. Uveďme si hlavní vývojové periody od prenatálního období až po adolescenci. I když první a poslední období souvisí s hlídáním dětí okrajově, je pro kompletnost dobré vědět alespoň základní informace i o těchto vývojových periodách.

 

 

Prenatální období

Prenatální období trvá od početí do porodu. Probíhá ve třech periodách - blastémové období (první 10 dní po početí), embryonální období (do 3 měsíců) a fetální období (do porodu).
Dříve se soudilo, že psychický vývoj jedince začíná až narozením. Dnes však odborníci říkají, že už toto období formuje psychický vývoj jedince. Prenatální psychologové upozorňují na to, že svou roli v psychickém vývoji hraje i fakt, jestli je dítě chtěné či nechtěné.

Novorozenecké období

Novorozenecké období trvá zhruba jeden měsíc po narození dítěte. Pro toto období je důležitá adaptace na nové prostředí. Dítě má za sebou první traumatický zážitek, kterým je porod.
Fungují vrozené reflexy a začíná vývoj různých oblastí. Dítě se projevuje křikem, jeho motorika je nepravidelná, ale začíná již senzomotorický vývoj. Objevuje se učení, které souvisí s biologickými potřebami novorozeněte. Pro toto období je velmi důležitý kontakt s matkou.

Kojenecké období

Kojenecké období trvá od jednoho měsíce až do jednoho roku života dítěte. Postupně zraje nervový systém a dochází k vývoji v motorické a psychické oblasti. První rok života dítěte jsou změny velmi nápadné. Dítě se rychle mění.
Kojenec více chápe prostředí kolem sebe a získává zkušenosti s fungováním svého prostředí.
V tomto období se u dítěte projevují předřečové aktivity - broukání a později i žvatlání. Tím si procvičuje hlasivky.
Je-li dítěti zhruba půl roku, velmi úzkostně prožívá odloučení od matky. Hlídání dítěte jinou osobou nese nelibě. Dítě totiž potřebuje pocit jistoty a bezpečí. Úzkost se u každého dítěte projevuje jinak intenzivně a rozdílná je i délka jejího trvání.
Rozvíjí se také dětská identita. Dítě si více uvědomuje samo sebe. Pro toto období je charakteristické i prvotní socializace a rozvíjí se jeho motorika.

Batolecí období

Batolecí období trvá od jednoho do tří let, přičemž ještě toto období dělíme na mladší batolecí (do dvou let) a starší batolecí (do tří let).
V tomto období se zpomaluje tělesný vývoj dítěte. Už není tak rychlý jako první rok jeho života.
Dítě má stále dokonalejší stavbu mozku, což mu pomáhá v různých činnostech. Učí se rychle a jde o období různých experimentů. Je zde důležité, aby mu s poznáváním světa pomáhal dospělý člověk. Pečující osoba by neměla zajišťovat jen hlídání dítěte, ale celkově by se měla snažit rozvíjet ho. Podstatný je rozvoj řeči, ale také her. Ty jsou důležité pro zdokonalení motoriky. V tomto období je především ještě jemná motorika nedokonalá.
Dítě si v batolecím období začíná více odlišovat sebe od ostatní lidí. Díky tomu si ještě lépe uvědomuje samo sebe.
Pro třetí rok věku dítěte jsou typické otázky „A proč?“. Rodiče je často vnímají jako nekonečné a mnohdy na ně nemají dost trpělivosti. Pomáhají dětem chápat svět kolem sebe.
Rodiče a všichni, kteří mají na starosti hlídání dětí, by si měli uvědomit, že s tímto obdobím souvisí období negativismu neboli vzdoru. Začíná kolem 1,5 roku a končí zpravidla kolem tří let. Dítě zkoumá, kde má hranice a kam až může zajít. Je důležité, aby mu rodiče tyto hranici stanovili.
Období vzdoru může být složité, ale je třeba si uvědomit, že souvisí s vývojem dětské osobnosti a k vývoji zkrátka patří. V batolecím období se také začínají vyvíjet povahové vlastnosti dítěte.

Předškolní období

Předškolní období trvá od šesti let až do nástupu dítěte do školy. Nástupem do školy končí nejen toto období, ale celá etapa raného dětství, která začíná narozením.
Pro tento věk je charakteristická hra, která by měla dítě nejen zabavit, ale také nějakým způsobem rozvíjet. Především ve starším předškolním věku by měla hra představovat i přípravu na školu. Každý, kdo má na starosti hlídání dětí, by měl mít tohle na paměti. Omezení her může mít na dítě negativní dopad, které ovlivní jeho další vývoj.
Prostřednictvím hry se rozvíjí fantazie, ale i motorika, řečové schopnosti atd. Oblíbené jsou pohybové hry, ale i námětové, tj. hra na „něco“.
Dítě už si nehraje samo, ale mělo by být schopné si hrát i s dalšími dětmi. K tomu má předpoklady především v mateřské škole.
Děti jsou v tomto období zvídavé. Utváří se jejich sebepojetí a osobní identita. Už ví, co nemá dělat. Důležité je dětské sebepojetí podporovat. Snažte se proto děti chválit, ale také jim jít příkladem. Děti v tomto období své rodiče rádi napodobují. Nestačí, že jim budete říkat, co nemají, aby to skutečně tak chápali, nesmíte to dělat sami.
Na konci předškolního období by mělo být dítě zralé pro školní docházku, a to po duševní i fyzické stránce.

Období mladšího školního věku

Období mladšího školního věku začíná nástupem dítěte do školy a končí zhruba kolem desátého až jedenáctého roku.
Nástup do školy je důležitou změnou v životě dítěte. Do této doby u něj převažovala jako hlavní činnost hra. Nyní začne učení, s čímž se pojí i mnohé povinnosti, které dítě do této doby nemělo. Musí si také zvyknout na to, že bude ohodnocené. V případě, že mu učení nepůjde, je nutné, aby se vyrovnával s neúspěchy atd.
Charakteristické pro toto období je i zpomalování růstu centrální nervové soustavy. Zlepšuje se výkonnost, doba, po kterou je dítě schopné se soustředit atd. Více se také rozvíjí jemná motorika, především psaním. Do této doby se kladl důraz především na rozvoj hrubé motoriky.
Zralejší je prožívání citů a školák se již více orientuje na realitu než na fantazii, která se pojila s jeho dětským světem (pohádky atd.).
Nadále se zdokonalují řečové schopnosti, rozvíjí se slovní zásoba a  s tím souvisí i rozvoj myšlení. Dítě se učí posuzovat skutečnost podle více hledisek a celkově se dějí mnohé pokroky v  jeho učení. Vyvíjí se i paměť, která je především mechanická. Na konci období mladšího školního věku je už v popředí logická paměť.
Do školy by měly nastupovat pouze děti, které jsou na školu zralé. V opačném případě by v ní měly problémy, a to by mohlo způsobit neurotismus, ale také by na základě předčasného vstupu do školy mohly mít horší výsledky, než ke kterým mají ve skutečnosti předpoklady.
Zájmy v tomto období jsou u dítěte pestré. Budete-li si hledat hlídání dětí, vybírejte někoho, kdo stačí tempu dítěte. Vhodné je volit někoho kreativního, nejlépe někoho, kdo bude vymýšlet různé hry. Na druhou stranu dotyčný musí být důsledný. Dítě v tomto věku má ještě slabou vůli a je zapotřebí kontrolovat plnění úkolů.

Období pubescence

Období pubescence začíná zhruba kolem desátého až jedenáctého roku a končí v patnácti, popř. v  šestnácti letech. Jedná se o přechod mezi dětstvím a dospělostí. 
Jde o velmi dynamické životní období. Je plné změn, a to v oblasti biologické i psychologické. Můžeme ho dělit na dvě fáze - prepubescenci (11 - 13 let) a pubescenci (13 - 15 let). U chlapců nastupuje puberta později než u dívek.
Celkově jde o období pohlavního dospívání. V současné době se klade důraz na to, aby pubescenti byli na toto období připravováni sexuální výchovu. Ta by vak neměla být jen povinností školy, ale i rodiny.
Každý jedinec dospívá jinak, a to se projevuje i v jeho vývoji. Laicky můžeme říci, že každý si svou pubertu prožije jinak. U někoho je bouřivější, někdo ji prožívá v relativním poklidu. Souvisí to se schopností vyrovnávat se se změnami.
Obecně se projevuje ve vývoji sekundární akcelerace, což znamená, že dnešní děti dospívají rychleji než před x lety.
V emocích jsou pubescenti labilní, snaží se prosadit se a často reagují neadekvátně. Typické jsou negativní emoce. Pubescenti také více hodnotí svůj zevnějšek. Charakteristické jsou i různé výstřelky, úsilí o nezávislost, nerozvážné jednání, unáhlené závěry atd.
Pubescenti si vytvářejí vlastní identitu, ale také se snaží o přijetí ke skupinové identitě. Rodičovská autorita je v této době v krizi.

Období adolescence

Období adolescence můžeme dále dělit na preadolescenci, ranou adolescenci a pozdní adolescenci. První dvě období se věkově ztotožňují s pubesencí. Celé období adolescence trvá zhruba do dvaceti až jednadvaceti let. Pro tuto periodu je typická stabilizace duševního i fyzického vývoje. Adolescenti se snaží najít především sami sebe a budují si svou individuální identitu. Utváří si vlastní názory a jsou více samostatní.
Přátelství a vztahy, které se tvoří v této fázi, jsou již hluboká a často přetrvávají po celý život.
Pro toto období je také charakteristický výběr povolání, hledání životního partnera a smysluplné trávení volného času. Formují se základní životní cíle, životní styl atd.
Jde o vrchol intelektuálních schopností. Emocionálně jsou adolescenti mnohem vyrovnanější než pubescenti a převažují u nich spíše pozitivní city.Líbil se vám tento článek? Sdílejte ho se svými přáteli :